ਹੇਲੇਨਿਸਟਿਕ

ਹੇਲੇਨਿਸਟਿਕ ਕੁੰਡਲੀ ਚਾਰਟ.

ਕੁੰਡਲੀ, ਪੱਛਮੀ, ਹੇਲੇਨਿਸਟਿਕ, ਕੁੰਡਲੀ ਚਾਰਟ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ (ਡਿਗ੍ਰੋ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਈ' ਪ੍ਰਤੀਕ. ਚਾਰਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.